nl en de fr
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

✔ Kwalitatieve goedkope vervangonderdelen    ✔ Snelle Verzending       ✔ Ruime voorraad    ✔ Vele betaalmogelijkheden

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSHOP VAN FLEXMET BVBA
Laatste update: 8 juni 2017
1    TOEPASSELIJKHEID
1.1    Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FLEXMET BVBA (hierna: FLEXMET) 
1.2    Door een bestelling bij FLEXMET te plaatsen gaat de klant (hierna: Klant) akkoord met deze Voorwaarden.
1.3    Alleen schriftelijke afwijkingen van deze Voorwaarden zijn mogelijk. In dat geval blijven de overige voorwaarden van kracht.
1.4    Alles wat in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten wordt bedongen tussen FLEXMET en de Klant, geldt ook voor tussenpersonen en derden die eventueel door FLEXMET zijn ingeschakeld.
2    AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
2.1    Alle aanbiedingen van FLEXMET zijn vrijblijvend.  FLEXMET heeft het recht om prijzen op elk moment te wijzigen.
2.2    Bestellingen via website van FLEXMET kunnen geplaatst worden na registratie van naam, adres, en emailadres van de Klant en na registratie van de te bestellen goederen.
2.3    Zodra FLEXMET uw bestelling ontvangen heeft, reserveert FLEXMET de bestelde artikelen en diensten voor de Klant tot het verschuldigde bedrag ontvangen is. Deze reserveringstermijn duurt maximaal tien (10) werkdagen.
2.4    De reservering wordt na ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag definitief geaccepteerd. Daarmee komt een overeenkomst tot stand.
2.5    FLEXMET heeft het recht reserveringen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de reservering van de Klant niet wordt geaccepteerd, krijgt de Klant daarvan binnen tien (10) werkdagen bericht.
2.6    De klant heeft het recht reserveringen binnen tien (10) werkdagen te annuleren, tenzij de reservering is omgezet in een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.3.
2.7    Als FLEXMET binnen tien (10) werkdagen het verschuldigde bedrag niet ontvangen heeft, kan FLEXMET de reservering van de klant annuleren zonder verdere berichtgeving.
2.8    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
3    PRIJZEN EN BETALINGEN
3.1    De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, exclusief omzetbelasting (BTW), verpakkings- en verzendkosten, eventuele belastingen en taksen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2    De Klant dient de verschuldigde bedragen te voldoen vóór verzending van de door de Klant bestelde artikelen of diensten.
3.3    De Klant kan een betaalmethode selecteren tijdens het bestelproces.  Aan de betaling van de Klant kunnen nadere eisen worden gesteld.  Bij betaling per bankoverschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van FLEXMET.  In het gaval van betaling per bankoverschrijving, kan de bestelling enkel uitgevoerd worden indien de naam van de Klant en het bestellingsnummer vermeld worden in het referentiegedeelte van de overschrijving.
3.4    Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het plaatsen van de bestelling door de Klant en de uitvoering van de bestelling door FLEXMET, heeft de Klant het recht de reservering te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen twee (2) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door FLEXMET.
3.5    FLEXMET kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de initieel voorgestelde prijzen aan de Klant later foutief blijken te zijn.
4    LEVERING
4.1    De Klant heeft steeds de optie om het pakket verzekerd te laten verzenden. In dat geval kan u desgewenst een zogenoemd Track & Trace nummer ontvangen.
4.2    Na ontvangst van het door de Klant verschuldigde bedrag biedt FLEXMET de bestelling binnen vier (4) werkdagen aan voor verzending.  
4.3    Als FLEXMET de bestelling niet binnen vier (4) werkdagen aanbiedt voor verzending, ontvangt de Klant hiervan tijdig bericht.  Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
4.4    Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.
4.5    Ingaande op de dag van ontvangst door de Klant of namens de Klant gaat een zichttermijn van zeven (7) werkdagen in. Tijdens de zichttermijn heeft de Klant een herroepingsrecht waarbij de Klant de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen artikelen te retourneren in de originele verpakking. De Klant kan slechts gebruik maken van het herroepingsrecht als de artikelen in dezelfde staat zijn, als waarin FLEXMET ze verzonden heeft.  FLEXMET zal hetgeen door de Klant betaald is voor de bestelling, terugbetalen. De terugbetaling vindt zo spoedig mogelijk plaats en in elk geval binnen tien (10) werkdagen na ontvangt van de geretourneerde artikelen.
Beperking of uitsluiting van de zichttermijn, op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, zal duidelijk in het aanbod worden vermeld.
Indien de Klant gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht dan moet de Klant FLEXMET met een aangetekende brief meedelen van dit recht gebruik te willen maken en de goederen binnen vijf (5) werkdagen na verzending van deze melding te retourneren in de originele verpakking.
4.6    Indien de Klant geen gebruik maakt van hetgeen bepaald is in artikelen 4.5 (zichttermijn) en 7.2 (reclames) gelden de artikelen als door de Klant geaccepteerd.
4.7    Indien de Klant het pakket weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant.  Eventuele retourneringskosten en het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken komen geheel voor rekening van de Klant.
4.8    Aan de leveringsplicht van FLEXMET zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door FLEXMET geleverde zaken één keer aan de Klant zijn aangeboden.  Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
5    EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1    De artikelen worden eigendom van de Klant van zodra het verschuldigde bedrag betaald werd. Het risico ter zake van de artikelen gaat op het moment van aflevering op de Klant over.
6     INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
6.1    Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door FLEXMET geleverde artikelen rusten, moet de Klant geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
6.2    FLEXMET garandeert niet dat de aan de Klant geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
7    GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1    FLEXMET garandeert dat de artikelen op moment van levering in een conditie zijn zoals vermeld in het aanbod op de website van FLEXMET en/of zoals met de Klant is besproken, en dat de artikelen in een conditie zijn zoals een Klant normaliter mag verwachten.
7.2    De Klant dient de geleverde artikelen bij ontvangst te controleren. Eventuele afwijkingen van de conditie zoals omschreven in artikel 7.1 dient u uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst per e-mail en gemotiveerd aan FLEXMET te melden.
7.3    Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft FLEXMET de keuze het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs terug te betalen, na ontvangst van de geretourneerde artikelen in de originele verpakking.
7.4    Bij verkeerd gebruik en/of verkeerd onderhoud van de artikelen, vervalt elke vorm van aansprakelijkheid door Flexmet.
7.5    Producten die specifiek voor de Klant gemaakt werden kunnen niet geretourneerd worden.
7.6    FLEXMET is niet aansprakelijk voor een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website van Flexmet, of voor op de website voorkomende informatie of materiaal.   
7.7    De websites waarnaar gebeurlijke koppelingen verwijzen, worden niet door FLEXMET beheerd, gehost of onderhouden. FLEXMET is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.
7.8    FLEXMET is niet verantwoordelijk voor en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige fout of corruptie of onderbreking in de beveiliging als gevolg van data transmissie van en naar een of ander communicatie netwerk.
7.9    FLEXMET is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de artikelen voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de artikelen.
7.10    Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van FLEXMET beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de op de website van FLEXMET opgegeven bestelling.  Iedere aansprakelijkheid van FLEXMET voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8     BESTELLINGEN/COMMUNICATIE
8.1    FLEXMET is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en FLEXMET, dan wel tussen FLEXMET en derden.
9    PERSOONSGEGEVENS
9.1    Persoonlijke gegevens worden in de administratie van FLEXMET opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast kan FLEXMET de gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en voor het doen van bijzondere aanbiedingen.
9.2    Het toesturen van informatie en bijzondere aanbiedingen kan te allen tijd gestopt worden door een e-mail te sturen naar FLEXMET. In verband met administratieve verplichtingen kan  FLEXMET uw persoonlijke gegevens niet definitief uit de administratie verwijderen.
10    DIVERSEN
10.1    Als een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FLEXMET in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door FLEXMET vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.  De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven steeds volledig van kracht.
10.2    FLEXMET mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik maken van derden.
10.3    Onverminderd de overige aan FLEXMET toekomende rechten, heeft FLEXMET in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
11    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
11.1    Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, reserveringen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
11.2    Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken in België.
11.3    De Nederlandstalige versie van deze Voorwaarden primeert op de Engelse vertaling.  In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling, verbindt enkel de Nederlandse tekst FLEXMET.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.